SCS framework provides an abstraction layer for event-driven systems to communicate over asynchronous messages. It hides the underlying middlewares from the application so it can use unified programming model to implement services.

Some adventages

  • Easy to change the underlying middlewares (without code modification)
  • Highly scalable
  • Fast message exchange
  • Asynchronous communication
  • Support of backpressure
  • Easy component separation

SCS supports…


A couple of days ago we were talking about OOP related to the Spring framework. This is not an easy topic as Spring uses managed beans which are hard to use in non managed objects. Lot of programmers use Services with Anemic domain models. Many developers - like pure OOP enthusiasts - consider it as anti-pattern, others like another tool in the belt.
Many languages -like Kotlin, Java- even support it with language elements like data/record classes

But we may agree that sometimes services can become messy when we try to implements rich service works on sibling classes.

There are…


A SCS keretrendszer egy absztrakciós réteget biztosít, mely eseményvezérelt rendszerek közötti aszinkron, üzenet alapú kommunikációt tesz lehetővé, elfedve a rendszer által használt üzenetközvetítő réteget. Ennek köszönhetően könnyedén válthatunk az egyes szállítók implementációi között.

Előnyei

  • Jól skálázható, ami microservice architectúrák esetében előnyös.
  • Gyors üzenetküldés, akár több rendszer felé.
  • Aszinkronitás, backpressure támogatás.
  • Szoftverkomponensek könnyű szétválasztása

A SCS támogatja a reaktív programozási modellt, ehhez a Reactor nevű könyvtárat használja, mely lehetővé teszi az aszinkron, nonblocking programkód készítését…

Zalán Tóth

Kotlin, Spring, Microservice enthusiast

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store